Przykładowy zakres udzielanej pomocy prawnej na etapie sądowym

PRAWO CYWILNE

Sprawy dotyczące nieruchomości, w tym regulowanie ich stanu prawnego, o zapłatę (w tym kompleksowa windykacja należności), o odszkodowania i zadośćuczynienia (również w sprawach ubezpieczeniowych), o ochronę dóbr osobistych, o podział majątku dorobkowego, o naruszenie posiadania, o zasiedzenie, o uwłaszczenie, o zniesienie współwłasności oraz sprawy spadkowe (między innymi stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek), sprawy lokalowe oraz sprawy z zakresu realizacji umów, sprawy o ubezwłasnowolnienie.

PRAWO RODZINNE

Rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawy dotyczące opieki i kurateli.

PRAWO PRACY

Odwołania za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy pieniężne, windykacja wynagrodzeń za pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy.

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE

Rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowywanie protokołów zgromadzeń, przygotowywanie aneksów do umów, rejestracja zmian dotyczących podmiotów ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, likwidacje podmiotów.

PRAWO PODATKOWE

Wszelkie sprawy z zakresu prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Wszelkie sprawy z szeroko pojmowanego prawa administracyjnego.